plavba

Upozornění pro rekreační „lodníky“:

Zákon č. 187/2014 Sb., který novelizuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, omezuje platnost průkazů způsobilosti (např. průkaz VMP), které byly vydány do 31. 12. 2014 a stanovil lhůty pro jejich výměnu. Podrobnosti na www.plavebniurad.cz/dok-os/vymena-prukazu-zpusobilosti Na stránkách Státní plavební správy se dozvíte podrobnosti o výměně vašich průkazů a můžete si stáhnout i příslušný formulář pro výměnu.


OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ LODI

Na mnohých vnitrozemských vodních cestách – regionálního charakteru s převážně turistickým provozem – se nevyžaduje oprávnění k vedení malého plavidla: ohne Führerschein, no licens, sans permis. Na větších vodních cestách s komerčním provozem a v pobřežních mořských vodách jsou oprávnění vyžadována a jsou podmínkou půjčení lodi – např. Rýn, Labe, oblast Berlína, Chorvatsko,Balt, …. Proto je dobré pro toho, kdo se chce plavbě věnovat častěji, příslušná oprávnění získat. Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla: Tento průkaz opravňuje držitele vést rekreační plavidlo na českých i zahraničních vnitrozemských vodních cestách. Veškeré podmínky pro jeho získání jsou uvedeny na webových stránkách Státní plavební správy Praha: www.spspraha.cz Průkaz zvláštní způsobilosti k provozování radiových zařízení na palubách lodí: Vlastnictví tohoto oprávnění je jedna z nezbytných podmínek pro vydání průkazu vůdce malého plavidla a k vedení námořní jachty. Podmínky pro získání průkazu jsou uvedeny na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu: www.ctu.cz Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty: Pokud chcete rozšířit své aktivity na pobřežní mořské vody, musíte získat tento průkaz. Vydává ho po složení teoretických a praktických zkoušek před odbornými zkušebními komisaři Námořní úřad ČR. Předpoklady a podmínky pro získání průkazu najdete na stránkách Ministerstva dopravy ČR – Námořní úřad ČR: www.mdcr.cz Kompletní zajištění služeb pro získání oprávnění Vám poskytne třeba fa Vltava-Yacht Praha: www.vltava-yacht.cz EKVIVALENTY PRŮKAZŮ V NĚMECKU Sportbootführerschein: Kategorie Binnem a See a podkategorie Segel a Motor. Sprechfunkzeugnis: Obsluha lodních radiostanic. Sportküstenschifferschein: Pro pobřežní námořní plavbu do 12 Nm od pobřežní linie.


Signalizace pro řízení plavby na vnitrozemských vodních cestách

( nejdůležitější značky )

V následujícím přehledu Vám nabízím přehled nejdůležitějších signalizačních značek pro řízení plavby na vnitrozemských vodních cestách, které by měl znát každý, kdo se pustí s jakoukoliv lodí na jakoukoliv splavněnou vodní cestu, i když třeba nemá žádné oprávnění pro řízení plavidla. Jde především o vlastní bezpečnost plavby.

A. Zákazové signální znaky

A.1 Zákaz proplutí
A.4 Zákaz potkávání a předjíždění
A.5 Zákaz stání ( na kotvě nebo vyvazování u břehu )
A.6 Zákaz kotvení, vlečení kotev a řetězů
A.7 Zákaz vyvazování u břehu
A.8 Zákaz provádět obrat
A.9 Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání
A.10 Zákaz plavby mimo vyznačený prostor ( v mostních otvorech nebo jezových polích )
A.11 Proplutí je dočasně zakázáno, ale je třeba se připravit k plavbě
A.12 Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem
A.13 Zákaz plavby všech rekreačních plavidel

B. Příkazové signální znaky

B.1 Příkaz plout ve směru stanoveném šipkou
B.2 Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku
B.3 Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku
B.4 Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku
B.5 Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti
B.6 Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost ( v km/hod )
B.7 Příkaz dát zvukový signál
B.8 Příkaz zachovat zvláštní pozornost
B.9 Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidlo na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby ( různé tvary křížení )
B.11 Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanále

C. Omezující signální znaky

C.1 Hloubka je omezena ( v m )
C.2 Průjezdní výška je omezena ( v m )
C.3 Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena ( v m )
C.4 Omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit „INFORMUJTE SE“
C.5 Plavební dráha je vzdálena od pravého břehu na vzdálenost, kterou musí plavidla dodržovat ( v m )

D. Doporučující signální znaky

D.1a Doporučené proplouvání v obou směrech
D.1b Doporučené proplouvání jenom v jednom směru ( proplouvání v protisměru je zakázáno )
D.2 Doporučení držet se v určeném prostoru ( v mostních otvorech nebo v jezových polích )
D.3 Doporučuje se plout ve směru šipky

E. Upozorňující (informativní) signální znaky

E.1 Povolení proplutí
E.3 Jez
E.4a Převozní lodě, které neplují volně
E.4b Převozní lodě plující volně
E.5 Povolené stání ( na kotvě nebo vyvázání u břehu )
E.5.1 Stání povoleno v šířce pásma na znaku ( v m )
E.6 Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů
E.7 Povolené vyvazování u břehu
E.8 Místo doporučené pro obrat
E.9 Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě – má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě ( různé tvary křížení )
E.15 Plavba plavidel s vlastním pohonem povolena
E.18 Plavba plachetnic povolena
E.23 Možnost získat informaci radiofonickým spojením na vyznačeném kanálu

Stručný německo – český slovník lodních výrazů

Das kurze deutsch – tschechische Schiffswörterbuch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
abblasen vypustit
s Abblasventil vypouštěcí ventil
abblenden ztlumit světla
abfallen odpadnout, klesnout
abfahren odjet
e Abfahrt odplutí
r Abfluss odtok
abheften odvázat
abschleppen odvléci, odtáhnout
r Abschnitt úsek, časový úsek
abspannen povolit (lano)
abstechen odrazit, odplout
abweichen vzdálit se od kurzu
r Achter záď (lodi)
s Achterdeck zadní paluba
e Achterkajüte kajuta na zádi (lodi)v
e Achterleine zadní úvaz
achtern za lodí
r Achtknoten osmičkový uzel
e Ablenkung deviace (navig.)
abloten určit hloubku
r Alarm poplach
r Ampel semafor
am Ruder stehen stát u kormidla
an- (Licht) zapnuto (světlo)
anfunken zavolat vysílačkou
angeln lovit ryby (na udici)
r Angler rybář
r Anker kotva
s Ankerlicht osvětlení lodi při kotvení
r Ankerkasten kotevní schránka
e Ankerkette kotevní řetěz
ankern, vor Anker liegen kotvit
ankern verboten kotvení zakázáno
r Ankerplatz kotviště
s Ankerseil kotevní lano
e Ankerwinde kotevní naviják
r Anlasser starter
e Anlegebrücke, r Bootsteg přístavní můstek, molo
r Anlegephal přísavní dalba (pilota)
e Anlegestelle přístaviště
r Anstrich nátěr
e Antenne antena
r Antrieb pohon
auffahren najet, nasednout
aufpicken vytáhnout předmět z vody na palubu
aufrollen srolovat (plachty)
e Aufschleppe lodní výtah
aufsitzen nasednout
aufslippen vytáhnout loď z vody
r Außenbordmotor závěsný motor
r Außenhafen vnější přístav
aus- (Licht) vypnuto (světlo)
ausbooten vylodit na člunu
außer Betrieb mimo provoz
r Auspuff výfuk
ausrüsten vybavit, vystrojit
e Ausschiffung vylodění
ausstecken, austonnen vytyčit (plavební dráhu)
e Ausweichstelle výhybna
automatisch automatický
ändern (den Kurs) změnit (kurz)
zpět – zurück
B
r Bach potok
s Backbord levý bok lodi
e Badeplattform koupací plošina
e Bake pobřežní znak
r Balast zátěž
r Balken trám, nosník
e Bank, e Sandbank nános, písečný nános, písečná lavice
r Barometr tlakoměr
e Batterie baterie
e Barzahlung placení v hotovosti
s Bauchweh bolení břicha
e Beaufort – Skala stupnice síly větru (Beaufort)
e Befeuerung signální osvětlení
s Beiboot přívěsný člun
bekneifen přeříznout
e Belegklampe rohatinka
r Belegpoller úvazové pachole
e Beleuchtung osvětlení
e Belichtung, e Beleuchtung osvětlení
e Bemannung lodní posádka
e Bergfahrt plavba „proti vodě, proudu“
r Bericht zpráva (informace)
e Besatzung osazenstvo lodi
e Betonnung vytyčení bójemi
e Betriebszeit provozní doba
s Bettzeug lůžkoviny
e Bilge dno lodi, prostor na prosakující vodu
s Bilgewasser prosakující a kondenzující voda
e Bilgepumpe pumpa na vodu z podpalubí
r Binnenhafen vnitrozemský přístav
s Binnengewässer vnitrozemské vody
e Binnenwasserstraßen vodní cesty: řeky, kanály, jezera
blau modrý
s Blech plech
r Blinker blikač
r Blitz záblesk
s Blut krev
r Boden dno
e Boje bóje
s Boot člun
r Bootshaken lodní hák
s Bord okraj, bok lodi
s Bordbuch, s Logbuch lodní kniha
e Böschung svah
r Brand požár
e Breite největší šířka lodi
e Breite (geogr.) zem. šířka, latitude
brennbar hořlavý, zápalný
e Brücke most
e Eisenbahnbrücke železniční most
e Fusgängerbrücke pěší lávka
e Autobahnbrücke dálniční most
e Rohrbrücke potrubní most
e Straßenbrücke silniční most
e Holzbrücke dřevěný most
e Drehbrücke otočný most
e Klappbrücke zvedací most
s Brückenfeld mostní pole
r Brückenpfeiler mostní pilíř
buchstabieren hláskovat
e Bucht zátoka, záliv
s Büffel pachole
s Bug příď lodi
e Bugwelle příďová vlna
r Bunk spací místo na lodi
zpět – zurück
C
r Charter nájem lodě
r Chartervertrag smlouva o charteru
chartern najmout loď
e Chemikalie chemikálie
e Chifre šifra
r Chronometer přesné hodiny
circa asi
s Certifikat osvědčení
r Cocpit kokpit
zpět – zurück
D
e Dalbe dalba
r Damm hráz
s Dampfschiff, r Dampfer parník
s Datum datum
s Deck paluba
e Decklampe palubní světlo
r Deckpassagier palubní cestující
r Deich hráz
e Deichkrone koruna hráze
e Deklination deklinace (navig.)
s Dänemark Dánsko
e Deviation deviace (navig.)
e Dichtung ucpávka, těsnění
e Dienstleistung služba
e Dinette lavice a stůl přestavitelné na dvojlůžko
r Dock dok, opravna lodí
dolmetschen tlumočit
r Donner hrom
r Doppelboden dvojité dno
e Doppelkoje dvojitá postel
r Deutsche Němec
e Deutsche Němka
s Deutschland Německo
r Draht drát
r Dredger plovoucí bagr
e Drehzahl počet otáček
s Dreieck trojúhelník
r Drempel záporník (u komory)
r Drift pohyb lodi bez pohonu
driften splouvat bez pohonu
r Druck tlak
r Drucknopf tlačítko
e Durchfahrt (erlaubt) průjezd (možný)
durchsegeln proplouvat (např. celým kanálem)
durchschleusen proplouvat komorou
r Durst žízeň
e Düne duna, písečný přesyp
e Dusche sprcha
e Durchfahrtshöhe podjezdná výška
e Düse tryska, hubice
zpět – zurück
E
e Ebbe odliv
Ebbe und Flut odliv a příliv
s Echolot hloubkoměr
r Eigentümer, r Eigner vlastník, majitel
r Eimer kbelík, vědro
e Einfahrt vjezd
r Einbaumotor vestavěný lodní motor
r Einfluss vtok
einklarieren vyřídit formality (např. celní)
e Einrichtung zařízení
einlaufen vjíždět (do přístavu)
einschalten zasunout, zapnout
e Einmündung vyústění
einrollen stočit, svinout
einschmieren namazat (tukem)
eintauchen ponořit
s Eis led
r Eisbrecher ledoborec
e Elbe Labe
r Elektroschiff loď s el. pohonem
e Enge mořská úžina
e Entfernung vzdálenost
s Ersatzteil náhradní díl
zpět – zurück
F
fahrbereit připraven k vyplutí
e Fähre přívoz
e Fahrrinne plavební kanál, plavební dráha
e Fahrtiefe plavební hloubka
s Fahrwasser plavební dráha
e Fahrwasserenge úžina v plavební dráze
s Fender nárazník, odrazník, fendr
s Fenster okno
s Fernglas dalekohled
e Festmachertonne kotevní bóje, mooringová bóje
r Festmachtring pevný vázací kruh
festliegen pevně „sedět“ na dně
s Feuer oheň, požár
s Feuerlöschboot hasičský člun
fischen lovit ryby sítí
s Fischerboot rybářský člun
e Flagge vlajka
flaggen vyvěsit vlajku
r Flaggenstock vlajková tyč
r Floh blecha
r Floß vor
e Floßschleuse vorová propust
e Flotte flotila
r Fluss řeka
s Flussbett řečiště, říční koryto
r Flusshafen říční přístav
e Flusssohle říční dno
e Flut příliv
r Fog hustá mlha
r Frachter, r Frachtschiff nákladní loď
s Frachtkahn nákladní člun
e Furth brod
r Funk radiokomunikace
s Funkgerät radiový přístroj, vysílačka
zpět – zurück
G
r Gashebel plynová páka
r Gasventil plynový ventil
s Gebiet území, oblast
e Gebrauchsanweisung návod k použití
e Gebühr poplatek
e Gegenmutter protimatka (techn.)
e Gegenfahrt plavba proti proudu
r Gegenwind protivítr
gelb žlutý
gemäßigt (Wetter) mírný (vítr, počasí)
s Gerät přístroj
s Geschirr nádobí (kuchyň.)
gespert zavřeno
s Getriebe převodovka, hnací soukolí
s Gewässer vody, vodstvo
s Gewicht váha, hmotnost
s Gewitter bouře
e Gezeiten příliv a odliv
e Gezeitenwelle přílivová a odlivová vlna
gissen stanovit polohu lodi na mapě
r Gleiter, s Gleitboot kluzák, rychlý člun
e Glocke zvon
r Grad stupeň (míra)
s Großsegel hlavní plachta
r Grund dno, základ, pozemek
auf Grund setzen „sedět“ na dně
grün zelený
r Gurt pás, popruh
zpět – zurück
H
r Hafen přístav
r Hafenamt přístavní správa
s Hafenbecken přístavní bazén
r Hafendamm přístavní hráz
e Hafengebühr přístavní poplatek
r Hafenmeister správce přístavu, maríny
r Haken hák, poutko
e Halbinsel poloostrov
r Hammer kladivo
r Handpeilkompass ruční náměrový kompas
r Hauptmast hlavní stožár
s Hausboot hausbót, obytná loď
s Hebel páka, páčka
e Heizung topení, vytápění
r Heck záď lodi
s Hecklicht záďové světlo
r Heckkorb záďový koš
e Heckwelle záďová vlna
r Heimathafen domovský přístav
r Herd kuchyňský sporák
e Heultonne, e Heulboje zvuková bóje
e Hilfe pomoc
r Himmel (mit Schärfchenwolken) obloha (s beránky)
s Hochdruckgebiet oblast vysokého tlaku, anticyklona
s Hochwasser vysoká voda, povodeň
r Höchststand nejvyšší hladina vody
r Höhenunterschied výškový rozdíl
holen, abholen dojít, dojet
s Holz dřevo
s Horn roh, trubka (signální)
e Hubbrücke zdvíhací most
e Hubhöhe zdvihací výška
s Hubtor zdvíhací vrata
e Hundewache hlídka od půlnoci do 4. hod.
r Hurrikan, Orkan orkán, vichřice
zpět – zurück
I
e Insel ostrov
r Impfstoff očkovací látka
e Infektion infekce
r Innenbordmotor přívěsný motor
e Impfunk očkování
e Information informace, zpráva
r Inhaber majitel
s Inland vnitrozemí
s Insekt hmyz
e Isobare izobara
e Isobaten izobaty
s Isolierband izolační páska
zpět – zurück
J
e Jacht jachta
e Jolle jola (loď)
jumpen skákat (např. z lodi do vody)
zpět – zurück
K
s Kabel silné lano, délková nám.míra (185,2 m)
e Kabine kabina
s Kai, r Pier nábřeží
e Kajüte kajuta
r Kalender kalendář
kalt studený, chladný
e Kaltfronte studená fronta
s Kanal kanál, umělý vodní tok
s Kap mys, výběžek pevniny
r Kapitän kapitán lodi
r Kargo náklad lodi
e Karte mapa
r Kartentisch navigační stolek
r Ketsch keč (loď)
e Kette řetěz
e Kettenscheibe role řetězu
r Kettenkasten řetězová schránka
r Kiel kýl lodi
r Kies štěrk
r Kitt tmel
s Kink uzel v laně
e Klampe rohatinka
klar jasný
e Klippe útes, skalisko
e Klüse otvor ve stěně lodi např. pro lano
s Kleinwasser malá voda
e Kneipe hospoda, krčma
r Knöchel kotník, kloub
r Klüver kosatka
r Knoten uzel, jednotka rychlosti
s Knotenbrett vzorkovnice uzlů
r Kocher vařič
r Köder návnada
e Koje lodní lůžko
r Kolben píst
r Kompasskurs kompasový kurz
e Kompassrose kompasová růžice
s Korallinsel korálový ostrov
r Kraftstoff pohonná látka
r Krampf křeč (lék.)
s Krankenhaus nemocnice
e Krankenheit nemoc
r Kreuzer křižník
r Kühlschrank lednice
r Kran jeřáb
kreuzen křižovat
e Kupplung spojka
r Kurs směr plavby, kurz
r Kurswechsel změna kurzu
e Küste pobřeží
e Küstenlinie pobřežní linie
r Kutter kuter (loď)
zpět – zurück
L
r Lack lak, nátěr
e Lagune laguna
s Land země
e Landebrücke přístavní můstek
e Landenge úzký pruh země
e Ladung náklad
r Landesteg přístavní lávka
e Landseite strana lodi k pevnině při kotvení
r Landungsstege přístavní můstek
r Landwind vítr od pevniny
e Landzunge úzký výběžek země
e Länge (über alles) největší délka lodi
e Länge zeměpisná šířka (geogr.)
e Latte žerď
laufen téci, běžet
laut und deutlich hlasitě a zřetelně
s Leck trhlina
r Leim lepidlo, klih
e Leine lanko, šňůra, provaz
e Leiter žebřík
lenzen čerpat vodu z lodi
r Leuchtfeuersignal požární světelný signál
r Leuchtsignal světelný signál
e Leuchttonne, Leuchtboje světelná bóje
r Leuchtturm maják
r Liegeplatz an einer Muring muringové kotviště
r Liegeplatz vývaziště
s Licht světlo
e Lichtung vytažení kotvy
s Linienschiff loď jezdící na lodní lince
s Log rychloměr lodi
s Logbuch lodní deník
s Lot hloubkoměr lodi
loten měřit hloubku lodi
e Lucke lodní okénko
zpět – zurück
M
Mann über Bord (MOB) muž přes palubu (na GPS – „MOB“)
e Mannschaft posádka lodi
r Manöver manévr
manövrierfähig schopný manévrovat
manövrierunfähig neschopný manévrovat
e Marina vybavený přístav pro sportovní lodě
e Marine loďstvo
maritim týkající se moře a plavby
e Markierungsboje vytyčovací bóje
r Mast stěžeň, stožár
r Mastbaum dolní část stěžně
e Maststenge horní část stěžně
r Maßstab měřítko (mapy)
Medikamente und erste Hilfe léky a první pomoc
s Meer moře
e Meerenge mořská úžina
r Meeresboden mořské dno
MEZ – mitteleuropäische Zeit středoevropský čas
e Meile, e Seemeile nám. Míle = 1852 m
r Mieter nájemce
mistig přízemní mlha, kouřmo
r Mist hustá mlha
s Mittelwasser střední voda
mittschiffs ve středu lodi
e Moldau Vltava
s Motorboot motorový člun
s Motorschiff motorová loď
r Muck plechový pohárek na pití
Mund-zu-Mund-Beatmung umělé dýchání z úst do úst
e Mündung ústí, soutok
zpět – zurück
N
r Nagel hřebík, kolíček, nehet
e Nachricht zpráva (informace)
e Nase nos, výstupek
e Naufahrt plavba po proudu
e Navigation navigace, plavba
r Nebel mlha
s Nebelhorn roh (pro signály za mlhy)
r Niederschlag vodní srážka
s Niedrigwasser nízký vodní stav
e Niete nýt
s Normalwasser normální voda
r Notruf nouzové volání
r Notsignal nouzový signál
r Nullmeridian nultý poledník
zpět – zurück
O
r Oberdrempel horní záporník u plavební komory
s Oberhaupt horní ohlaví u plavební komory
s Oberwasser horní voda u plavební komory
orange oranžový
örtlich, lokal místní
e Örtszeit místní čas
s Öl olej
e Öse oko, poutko
r Öltanker tanker (loď)
zpět – zurück
P
e Parcel pádlo
r Pegel vodočet
e Pendelfähre kyvadlový převoz
s Personenschiff osobní loď
e Pfeife píšťala, dýmka
r Pfeiler pilíř
e Pilote pilota
r Poller pachole
r Ponton ponton
r Prahm prám
r Propeller lodní šroub
– rechtsgängiger – pravoběžný
– linksgängiger – levoběžný
e Pumpe pumpa, čerpadlo
zpět – zurück
Q
querschiffs kolmo k lodi
zpět – zurück
R
r Radar radar
r Raddampfer kolesový parník
e Rahe ráhno
s Rauchsignal kouřový signál
e Reede rejda
r Reef skalisko
r Regen déšť
e Reeling zábradlí na lodi
r Remorker vlečná loď
s Rennboot závodní člun
e Reparatur oprava, správka
s Rettungsboot záchranný člun
r Rettungsring záchranný kruh
e Rettungsweste záchranná vesta
r Riemen popruh, řemen
r Ring vázací kruh
rot červený
s Rohr roura, rákos
r Rost rez
r Rückruf zpětné volání
r Rückwärtsgang zpětný chod
e Rückwärtsfahrt jízda (plavba) zpět
rudern veslovat
s Ruder veslo, kormidlo
s Ruderboot veslice
s Rufzeichen volací znak
r Rumpf trup lodi
zpět – zurück
S
r Sand písek
e Saison sezóna
e Sandbank písčina
s Satelliten – Navigationsgerät GPS
r Saugbagger sací bagr
s Schaarufer podemletý břeh
r Schäkel spojovací článek řetězu
s Schiff loď
r Schiffer lodník
e Schifffahrt plavba
e Schiffbarkeit splavnost
schiffbar splavný
e Schiffsbemannung lodní posádka
e Schifffahrtswege lodní cesta
e Schiffsschleuse plavební komora
r Schiffshebewerk lodní zdvihadlo
e Schiffswerft loděnice
schleppen vléci
e Schleuse plavební komra
schleusen proplavovat
r Schleusenhub spád plavební komory
e Schleusung proplavování
e Bergschleusung proti proudu (nahoru)
e Talschleusung po proudu (dolů)
s Schmierfett mazivo
e Schraube šroub
r Schraubenzieher šroubovák
r Schutz ochrana
e Schutzbucht ochanná zátoka
r Schutzhafen ochranný přístav
r Schwall peřej
schwarz černý
r See jezero
e See moře
e Seemeile námořní míle
r Seehafen námořní přístav
s Segel plachta
s Segelwerk plachtoví
r Segler plachetnice, plachtař
s Seitenlicht boční světlo
e Signalboje signální bóje
s Signalhorn signální trubka
s Signallicht signální světlo
sinken potopit se, klesat
e Sitzbank lavice
r Slip lodní vytahovadlo
s Stagsegel kosatka
e Stauhaltung zdrž
e Stauhöhe výška vzdutí
s Stauwehr zdymadlový jez
s Steuer kormidlo
r Steuerbord pravý bok lodi
steuern kormidlovat
s Steuerrad kormidelní kolo
r Steuerstand kormidelní stanoviště
stoppen zastavit motor, zadržet lano
r Strom proud, tok
stromabwärts po proudu
stromaufwärts proti proudu
zpět – zurück
T
s Tal údolí
e Talfahrt plavba po proudu (dolů)
e Talsperre údolní přehrada
r Tank nádrž, cisterna
s Tau lano
r Taucher potápěč
s Thermometr teploměr
tief hluboký, nízký (teplota)
s Tiefdruckgebiet oblast nízkého tlaku
e Tiefe hloubka
r Tiefgang ponor
r Tisch stůl
e Toilette, s Kloset toaleta, záchod
e Törn tůra, trasa
r Trawler rybářská loď vlekoucí sítě
treiben hnát, pohánět
r Treibstoff palivo, pohonná látka
r Treibstofftank nádrž na palivo
e Treppe, e Sliege schody
r Trichter trychtýř
trimmen vyvážit (loď)
r Trockendock suchý dok
s Trinkwasser pitná voda
r Tscheche Čech
e Tschechien Češka
e Tschechische Republik Česká Republika
e Tür (wasserdichte) dveře (vodotěsné)
zpět – zurück
U
überholen opravit (motor), předjet
überprüfen přezkoumat, kontrolovat
s U-Boot ponorka
s Ufer břeh
e Umdrehungen pro Minute otáčky za min.
r Umschlagplatz překladiště
unbeständig (Wetter) nestálé, vrtkavé (počasí)
e Unfallstele místo nehody
r Unfall nehoda
s Unterdeck podpalubí
e Unterkühlung podchlazení
r Unterschied rozdíl
zpět – zurück
V
e Verankerung zakotvení
e Verbindung spolek, sdružení
r Ventil ventil
r Verband obvaz, bandáž
r Verleih půjčovna
e Verletzung poranění
e Vercharterung pronájem lodi
e Vollschiffbarkeit plnosplavnost
volltanken natankovat plnou nádrž
s Vorderdeck přední paluba
vorwärts kupředu, vpřed
zpět – zurück
W
s Walzenwehr válcový jez
warm horký
s Wasser voda
e Wasserfahrzeug plavidlo
e Wasserlinie vodoryska
r Wasserspiegel hladina
r Wassersportler vodák
e Wasserschutzpolizei říční policie
r Waserstand vodní stav
r Wassertank nádrž na vodu
e Wassertiefe hloubka vody
weiß bílý
e Welle vlna
e Weltzeit světový čas
r Wellenschlag vlnobití
r Wendenplatz obratiště lodí
e Werft loděnice
s Wetter počasí
e Wettervorhersage předpověď počasí
e Winde naviják
e Wolke mrak, oblak
r Wrack vrak, potopená loď
e Wunde poranění, rána
zpět – zurück
X
zpět – zurück
Y
r Yachthafen, Marina jachetní přístav, marína
zpět – zurück
Z
e Zeit čas
s Zoll, Zollamt celní úřad
s Zugseil tažné, vlečné lano
e Zündkerze zapalovací svíčka
zurückbleiben zůstat pozadu, opožďovat se
r Zylinder válec (techn.)
r Zweitaktmotor dvoutaktní motor
zpět – zurück