navigation

WATERWAY SIGNS

A. Prohibitory signs

A.1 No entry (general sign)
A.4 No passing or overtaking
A.5 No berthing
A.6 No anchoring or trailing of anchors, cables or chains
A.7 No making fast to the bank
A.8 No turning
A.9 Do not create wash
A.10 No passing outside the area marked ( in openings of bridges or weirs )
A.11 Entry prohibited, but prepare to get under way
A.12 Motorized craft prohibited
A.13 All sports or pleasure craft prohibited

B. Mandatory signs

B.1 Proceed in the direction shown by the arrow
B.2 Move to the side of the channel on your port side
B.3 Keep to the side of the channel on your starboard side
B.4 Cross channel to port
B.5 Stop as prescribed in the Regulations
B.6 Do not exceed the speed indicated ( in km/h )
B.7 Give a sound signal
B.8 Keep a particularly sharp lookout
B.9 Do not enter or cross the main waterway until certain that this will not oblige vessels proceeding on it to change their course or speed
B.11 Obligation to enter into a radiotelephone link on the channel as indicated on the board

C. Restrictive signs

C.1 Depth of water limited ( in m )
C.2 Headroom limited ( in m )
C.3 Widht of passage or channel limited ( in m )
C.4 There are restrictions on navigation: make enquires
C.5 The channel lies at a distance from the right (left) bank; the figure shown on the sign indikates the distance in metres, measured from the sign, to which vessels should keep ( in m )

D. Recommendatory signs

D.1a In both directions
D.1b Only in the direction indicated (passage in the opposite direction prohibited)
D.2 You are recommended to keep within the area indicated ( in openings of bridges or weirs )
D.3 In the direction shown by the arrow

E. Informative signs

E.1 Entry permitted (general sign)
E.3 Weir
E.4a Ferry-boat not moving independently
E.4b Ferry-boat moving independently
E.5 Berthing ( i.e. anchoring or making fast to the bank ) permitted
E.5.1 Berthing permitted on the stretch of water of the breadth measured from, and shown on the board in metres
E.6 Anchoring or trailing of anchors, cables or chains permitted
E.7 Making fast to the bank permitted
E.8 Turning area
E.9 The waterways being approached are considered to be tributeries of this waterway
E.15 Motorized vessels permitted
E.18 Sailing vessels permitted
E.23 Possibility of obtaining nautical information by radio-telephone on the channel indicated

Stručný česko – anglický slovník lodních výrazů

Brief czech – english dictionary of boat terms

A B C Č D F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z
A
adresa elektr. pošty E-Mail adress
akumulátor

storage battery, accumulator

Anglie

England

anténa aerial
anticyklona anticyclone
asi about
astronomický astronomic
automatický automatic
zpět – back
B
bagr excavator, digger
– sací scubing digger
– plovoucí floating digger
bahno mud
baterie battery
Belgie Belgium
běžet, téci run
bílý white
blecha flea
blesk, záblesk lightning, flash
blikač flicker
bok lodi, okraj side
– – levý port side
– – pravý starboard side
bolení břicha stomach ache
bolest pain, ache
bóje buoy
– světelná light buoy
– zvuková whiste buoy
– signální signalling buoy
– vytyčovací watch buoy, dan buoy
– kotevní, mooringová mooring buoy
bouře storm
brod ford
břeh bank,waterside, coast
– podemletý erosive bank
zpět – back
C
celní úřad customs
cesta lodní waterway
– – vnitrozemská inlandwaterway
cestující palubní deck passenger
cisterna, nádrž tank
zpět – back
Č
čas time
– místní local time
– světový universal time
– středoevropský central european time
článek řetězu spojovací shackle
člun boat
– nákladní cargo-boat
– motorový motorboat
– nafukovací inflatable boat
– vlečný towboat
– záchranný liveboat
– rybářský fishing boat
– přívěsný tender
– hasičský fire boat
– rychlý, kluzák speed boat
– závodní racing boat
čerpadlo, pumpa pump
– na vodu z podpalubí bilge pump
čerpat vodu z lodi pump
černý black
červený red
Čech Czech
Češka Czech
Česká Republika Czech Republik
čtyřmotorový four engine
zpět – back
D
dalba, pilota pile mooring
dalekohled binoculars
Dánsko Denmark
datum date
deklinace (navig.) declination
délka length
– lodi největší overall length
deník lodní log book
deviace (navig,) deviation
déšť rain
díl part
– náhradní spare part
dno bottom
– říční bed
– mořské sea bottom
– lodi (prostor pro prosakující vodu) bilge
– – dvojité double bottom
– „sedět“ na dně run aground
dojít, dojet get
dok, opravna lodí dock
– suchý dry dock
dráha plavební, kanál channel
drát wire
dřevo wood
duna, písečný násyp sand dune
dveře (vodotěsné) door (watertight)
dýchání umělé z úst do úst mouth-to-mouth resuscitation
zpět – back
F
fender, odrazník

fender

flotila Finland
formality vyřídit (např. celní) flotilla
Francie France
fronta studená cold front
zpět – back
G
GPS (navigace)

GPS (navigation)

zpět – back
H
hadice hose
hák hook
– lodní boat hook
hausbót, obytná loď

houseboat

hladina surface
– nejvyšší high water stand
hlasitě

loud

hláskovat

spel

hlídka

patrol

hloubka

depth

– vody depth of water
– plavební depth
hluboký, nízký (teplota) deep
hloubkoměr echo sounder, depth sounder
hmyz insect
hnát, pohánět drive
hodiny přesné chronometer
horký hot
hořlavý, zápalný combustle
hospoda, krčma pub
hráz dam
– koruna hráze jetty
hrom thunder
hřebík, kolíček, nehet spike
zpět – back
Ch
chemikálie chemicals
chladič cooler
chladno cold
chlazení cooling
chod run
– zpětný back run
zpět – back
I
infekce infection
informace information
injekce injection
instruktáž briefing
Irsko Ireland
Itálie Italy
izobara isobar
izobata isobat
izolační páska insulation tape
zpět – back
J
jachta yacht
jasný clear
jeřáb crane
jez weir
– zdymadlový lock weir
– válcový cylindrical weir
jezero lake
jola jolly boat
zpět – back
K
kabina cabin
kajuta cabin
– na zádi lodi aft cabin
kalendář calendar
kanál, umělý vodní tok canal
kapitán lodi captain
kbelík, vědro pail
keč (loď) ketsch
kladivo hammer
kniha lodní log book
kokpit cockpit
komora plavební lock
kompas compass
– ruční náměrový hand bearing compass
kormidlo rudder
– kormidelní kolo steering wheel
– kormidelní stanoviště steering stand
kormidlovat steer
kosatka staysail, foresail
koš záďový pushpit
kotevní schránka chain locker
– řetěz anchor chain
– lano anchor cable
– naviják windlass
kotník, kloub ankle
kotva anchor
kotvit be anchored
kotvení zakázáno no anchoring
kotviště anchorage
– muringové mooring
koupací plošina bath pltform
krev blood
křeč (lék.) cramp
křižník cruiser
křižovat cruise, tack
kruh ring
– vázací pevný mooring ring
– záchranný horseshoe life-buoy
kuchyňka (kuch. Kout) na lodi galley
kurz course, heading
– kompasový compass heading
– změnit haul
– kompasová růžice compass rose
kutr (loď) cutter
kýl lodi keel
zpět – back
L
Labe Elbe
lak, nátěr paint
laguna lagoon
lano rope
– vlečné hauling rope, warp
– silné cable
– slabé, lanko, šňůrka wire
lavice (a stůl přestavitelné na lůžko) dinette
lavice bnch
led ice
lednice, chladnička fridge
ledoborec ice-breaker
lék medicament
lepidlo, klíh adhesive
loď vessel
– cisternová tanker
– nákladní freighter
– na lodní lince liner
– motorová motorship
– osobní cabin cruiser
– rybářská vlekoucí sítě trawler
– vlečná tugboat
loděnice, opravna lodí shipyard
loďstvo marine
lodník skipper
lovit ryby na udici angle
– – sítí net
lůžkoviny bed-clothes
zpět – back
M
maják lighthouse
majitel holder
manévr seamanship
manévrovat schopný handy, manageable
– neschopný disabled
mapa chart
marína, jachetní přístav marina
mazivo grease
měřítko (mapy) scale
míle námořní (1852 m) nautical mile
míra (nám. Délková: 185,2 m) cable
mírný (vítr, počasí) mild (weather)
místní local
místo nehody accident (of navigation) site
mlha mist
– hustá fog
– přízemní, kouřmo smog
modrý blue
molo, přístavní můstek jetty
moře sea
most bridge
– dálniční motorway bridge
– dřevěný wood bridge
– otočný swinging bridge
– potrubní tubular bridge
– pro pěší pedestrian bridge
– silniční road bridge
– zvedací draw-bridge
– železniční railway bridge
– mostní pole span of the bridge
– mostní pilíř bridge pillar
motor engine
– závěsný hanging engine
– dvoutaktní two-stroke engine
– vestavěný built-in engine
– přívěsný onboard engine
mrak cloud
můstek horní flybridge
– přístavní wharf
muž přes palubu (MOB) man over board
mys, výběžek pevniny cap
zpět – back
N
nábřeží quay, pier
nádobí (kuchyň.) dishes
nádrž, cisterna tank
– na vodu watertank
– na palivo fuel tank
nájem lodi charter
– smlouva charter egreement
nájemce renter
najet, nasednout ground swell
náklad load
– lodi cargo
namazat (tukem) lubricate
námořní, mořský, … maritim
nános, písečná lavice bottom deposite, reef
natankovat tank
nátěr paint
naviják windlass
návnada bait
návod k použití instruction
nehoda accident
Němec German
Němka German
Německo Germany
nemocnice hospital
nemoc illness
nestálý, vrtkavý (počasí) unstable (weather)
nos, výstupek nase
nýt rivet
zpět – back
O
oblast, území area
– vysokého tlaku, anticyklona anticyclone
– nízkého tlaku low pressure area
Obloha (s beránky) mackerel sky
obratiště lodí turning area
obvaz, bandáž bandage
očkovací látka vaccine
očkování inoculation
odjet depart
odliv ebb
– a příliv ebb and flood
odpadnout, klesnout pay off, bear away
odplout sail away
odrazit, odplout shove off
odtok drainage
odvázat untie
odvléci, odtáhnout drag away
ohřívač vody geyser
ochrana shelter
okénko lodní ship scuttle
okno window
oko, poutko eye
olej oil
oprava, správka repair
oranžový orange
orkán, vichřice hurricane
ostrov island
– korálový corral reef
osvědčení testimony
osvětlení illumination
– lodi při kotvení anchor light
otáčkoměr revolution counter
otáčky – počet rotation speed
– za minutu number of revolution per minut
zpět – back
P
pachole bollard
pádlo paddle
paluba deck
– zadní after-deck, quarter deck
– přední front deck
pachole úvazové mooring bitt
páka lever
– plynová gas lever
palivo motorové fuel
parník steamship
– kolesový paddle steamer
pás, popruh harnes
peřej rapids
pilíř pier
pilota pile
písek sand
písčina sand dune
píst piston, bucket
píšťala, dýmka whistle
placení v hotovosti payment in cash
plachetnice, plachtař sailboat
plachta sails
plachtoví sail
plavba navigation
– celodenní day long cruise
– proti proudu steam the tide
– po kanálech canal navigation
– na lodi boating
– zpět put back
plech metal plate
pobřeží coast
– pobřežní linie coast line out
počasí weather
– předpověď weather forecast
podchlazení overcooling
podpalubí unter-deck
pohárek plechový na pití cup
pohon drive
– pohonná látka fuel
pohyb lodi bez pohonu drift
pohybovat se bez pohonu driften
poledník nultý meridian
policie vodní (říční) river police
poloostrov peninsula
Polsko Poland
pomoc help, assistance
první pomoc first aid
ponor draft
ponorka submarine
ponton pontoon
ponořit dive
poplach alarm
poplatek charge
posádka lodní crew
postel berth
– dvojitá double berth
– lodní berth
poranění, rána e Wunde, e Verletzung
potápěč diver
potopit se, klesat sink
potok brook
povolit (lano) loosen
požár fire
prám soow, ferry
pronájem lodi bootcharter
proplavovat komorou lockade
proplavování komorou lockade
protivítr headwind
proud steam
– po proudu downstrea
– proti proudu up stream
provoz operation
provozní doba operation time
průjezd passage
průkaz vůdce plavidla certificate of boot skipper
předjet over take
přehrada dam
překladiště transship point
převodovka transmission
přezkoumat, kontrolovat take control of
příď lodi bows
příliv flood
příliv a odliv tide, ebb and flow
přívoz ferry
– kyvadlový trail bridge
přístaviště port facilities
přístav harbour
– vnější outer harbour
– domovský home port
– námořní seaport
– vnitrozemský inlandport
– říční riverport
– pro sportovní lodě marina
přístavní správa harbour master’s office
– bazén dock
– poplatek harbour dues, port charges
– hráz breakwater
přístroj apparatus
půjčovna lending office
zpět – back
R
radar radar
radiokomunikace radiocommunication
ráhno yard
rejda roadstead
rez rust
roh, trubka (sign.) horn
rohatinka cleat
roura pipe
rozdíl difference
rybář angler
rychloměr lodi log
rychlost speed
zpět – back
Ř
řeka river
řečiště, říční koryto watercourse
řemen oar
řetěz chain
– role řetězu chain pulley
– řetězová schránka chain locker
zpět – back
S
semafor semaphore
sezóna season
schody steps, stairs
signál signal
– kouřový smoke signal
– světelný beacon
– požární fire signal
– nouzový distress signal
skákat (z lodi do vody) jump
skalisko reef bang
skluz lodní, slip slipway
spolek, sdružení society
stěrač windscreen wiper
stěžeň, stožár mast
sluneční clona sun screen
služba service
splavnost navigability
splavný navigable
spojka coupling, clutch
sporák (kuchyň.) cooker
správce přístavu port warden
sprcha a WC, sprcha shower block, shower
stav vody water mark
– – normální normal water mark
– – nízký low water
– – nejvyšší high-water level
stůl table
– navigační chart table
stupeň (techn.) grade
srolovat plachty roll up sails
stanice čerpací lodní refuelling boatpoint
stanovit polohu lodi (na mapě) determinate position
starter starter
stočit, svinout, srolovat roll up
stožár hlavní mainmast
stupnice síly větru (Beaufort) wind-scale (Beaufort)
signalizace poruchy motoru enginefault indication
svah bank
světlo light
– ztlumit dim
– boční side light
– zadní taillight
– signální signal light
– palubní ceiling light
– záďové stern light
zpět – back
Š
šifra code
šířka lodi největší beam
šířka zem., latitude (geogr.) latitude
šroub screw
– lodní screw-propeller
– – pravoběžný right-handed
– – levoběžný left-handed
šroubovák screw driver
štěrk gravel, rubble
Švedsko Sweden
Švýcarsko Switzerland
zpět – back
T
teploměr thermometr
těsnění, ucpávka paddling
tlačítko button
tlak pressure
tlakoměr barometr
tlumočit translate
tmel lute
topení, vytápění heating
trám, nosník girder
trhlina rift, crack
trojúhelník triangle
trubka, roh (signální) fog horn
trup lodi hull bottom
trychtýř funnel
tryska jet
tůra, trasa tour
zpět – back
U
údolí valley
ukazatel tlaku oleje oil pressure indicator
určit hloubku heave
úsek, časový úsek interval
ústí, soutok junction
útes, skalisko cliff
úvaz zadní stern warp
uzel knot
– osmičkový figure of eight
úžina strait
zpět – back
V
váha, hmotnost weight
válec (techn.) cylinder
vařič cooker
ventil valve
– vypouštěcí blow valve
– plynový gas valve
veslice rowing-boat
veslovat row, sculled
veslo scull
vesta záchranná life jacket
vítr od pevniny land-wind
vjezd entry
vjíždět (do přístavu) enter a port
vlajka flag
– vyvěsit flag
vléci tow
vlna wave
– příďová fore wave
– přílivová a odlivová eagre
– záďová stern wave, furow
vlnobití heavy sea
Vltava Vltava
vnitrozemí inland
vlajková tyč flagstaff
vlastník, majitel owner
voda water
– prosakující a kondenzující bilge water
– vysoká (povodeň) high water, flood
– malá low flow
– střední mean water
– pitná drinking water
vodní srážka rainfall
vodočet water level gauche
vody, vodstvo waters
volání nouzové distress call
vor raft
vorová propust timber pass
vpřed, kupředu ahead
vrak, potopená loď ship-wreck
vrata zdvíhací swing-up door
vtok inflow
vybavení equipment
vybavit, vystrojit equip
výfuk exhaust pipe
výhybna turnout
vylodění landing
vypnuto (světlo) off
výška vzdutí headwater height
– zdvíhací lifting height
– podjezdná headway
výškový rozdíl difference in height
vypustit empty
vysílačka, radiový přístroj tranmitter
výtah lift
výtah lodní boatlift
vytyčení bójemi buoy out
vytyčit (plavební dráhu) buoyage
vyústění embouchure
vývaziště mooring
vyvážit loď trim
vzdálenost distance
vzdálit se od kurzu yaw
zpět – back
Z
za lodí astern
zábradlí lodní guard rail
záchod, toaleta water closed
záď (lodi) stern, transom
zakotvení anchor
zapalovací svíčka spark-plug
zastavit (motor, zadržet lano) stop
zasunout, zapnout switch on
zásuvka el. socket
zátěž ballast
zátoka, záliv bay
zavolat vysílačkou send over
zavřeno close
zařízení arrangement
zelený green
země land
– úzký pruh belt
zdrž weir basin
zdvihadlo lodní ship lift
zkušenost experience
znak pobřežní beacon
– volací cool sign
zpráva (informace) report
zůstat pozadu, opožďovat se lag behind
zvon bell
zpět – back
Ž
žebřík ladder
žerď batten
žízeň thirst
žlutý yellow